warto zobaczeć:

Uprzejmie informujemy, że członkowie Stowarzyszenia działający w jego
imieniu posiadają pisemne upoważnienie Zarządu. Wszelkie inne osoby nie są reprezentantami Stowarzyszenia Klub Doradców Podatkowych

Spotkania Klubu w 2012r.

 1. 13.04.2012 - 15.04.2012
  AGROFARMA Gołaszewo
  Wykładowca: Adam Bartosiewicz
  Temat: Zwolnienia z podatku VAT, interpretacje i wyroki sądów.
 2. 14.09.2012 - 16.09.2012
  Sianożęty
  Wykładowca: Krzysztof Woźniak
  Temat: Podatek VAT – zmiany w 2012r.
 3. 01.12.2012 - 03.12.2012
  Rynia
  Wykładowca: Dariusz Strzelec
  Temat: Dochody nieujawnione - zasady opodatkowania. Naruszenie przepisów postępowania przez ograny podatkowe.
  Wykładowca: Fryderyk Fila
  Temat: e-sądy

 

 

 

Działalność:
Wspieranie rozwoju zawodu doradcy podatkowego. Wspieranie samokształcenia doradców. Współpraca z organizacjami skupiającymi doradców podatkowych, mająca na celu wzrost prestiżu zawodu.

 

Data założenia: 1996 r.

Zarząd:

  Prezes: Joanna Bobrowska
Członkowie:
  Doradcy podatkowi

 

STATUT STOWARZYSZENIA

pod nazwą KLUB DORADCÓW PODATKOWYCH

tekst ujednolicony na dzień 27 czerwiec 2004r. na podstawie Statutu pierwotnego oraz

uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Klub Doradców Podatkowych” z 27 czerwca 2004r.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Stowarzyszenie o nazwie KLUB DORADCÓW PODATKOWYCH zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających powstaniu zawodu doradcy podatkowego, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do tego zawodu, upowszechnianie etyki wykonywania tego zawodu, a także przyczynianie się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmuj ą takie działania.

 

§2

 

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Warszawie 04-701, przy ul. Patriotów 220.

 

§3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§5

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§6

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§7

 

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie doradztwa podatkowego

doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalna i towarzyską.

§8

 

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje
w granicach prawa dopuszczonych.

 

§9

 

Realizując powyższe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§10

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

spełnia wymogi Ustawy o doradztwie podatkowym,

czynnie wykonuje zawód doradcy podatkowego,

jest wpisany na listę doradców podatkowych,

przedstawi opinie lub rekomendacje co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

 

§11

 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoja postawą i czynami przyczyniać

2) się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

3) dbać

4) o jego dobre imię,

5) zabiegać

6) o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska doradców podatkowych,

7) popierać

8) i czynnie realizować

9) cele Stowarzyszenia,

10) przestrzegać

11) powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

12) regularnie opłacać

13) składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać3. udział w życiu Stowarzyszenia,
a w szczególności:

1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

2) wnioskować

3) we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

4) korzystać

5) z lokali Stowarzyszenia,

6) posiadać

7) legitymację Stowarzyszenia i nosić8) odznakę Stowarzyszenia,

9) korzystać

10) z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

11) korzystać

12) nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenia stawia do dyspozycji członków,

13) korzystać

14) z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§13

 

Osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę,

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,

Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2-7.

 

§14

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2. wykluczenie przez Zarząd;

a) za działalność

b) sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

c) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

d) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

e) pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
z przyczyn określonych pod lit. a i b

f) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3. śmierci członka

§15

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§16

 

Władzami Stowarzyszenia są

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

§17

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§18

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

 

§19

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej % członków Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie , miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć3. co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być4. oznaczony godzinę później tego samego dnia może ono skutecznie obradować5. bez względu na liczbę uczestników.

6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć7. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosami doradczymi członkowie wspierający i zaproszeni goście.

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Warnego Zgromadzenia,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

j) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań jego orzeczeń,

k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalnośćl) Zarządu.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

10. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg połowy członków nie obowiązuje.

11. Każdemu członkowi przysługuje jeden glos.

§20

 

Zarząd składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,

Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów i skarbnika.

Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§21

 

Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od l do 3 członków.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§22

 

Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami
i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż l miesiąc.

Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

§23

 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt 2,3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§24

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§25

 

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.

 

Prezes Stowarzyszenia
Joanna Bobrowska

ZARZĄD

Prezes - Joanna Bobrowska
V-ce Prezes - Ewa Załuska
Członek Zarządu - Olga Garbaciak
Członek Zarządu - Krzysztof Machowiak

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

Przewodniczący - Jarosław Ochocki
V-ce Przewodnicząca - Barbara Drewnicka
Członek - Dorota Sztandarska

 

SĄD KOLEŻEŃSKI STOWARZYSZENIA

Przewodnicząca - Barbara Lewandowska
V-ce Przewodniczący - Dariusz Bobrowski
Członek - Henryk Gurbiel

 

 

 

Klub Doradców Podatkowych

04-701 Warszawa
ul. Patriotów 220
Tel: (0-22) 812-10-15
Fax: (0-22) 336-78-99
email: klub@kdp.org.pl

 

Rachunek bankowy Klubu Doradców Podatkowych:
BZ WBK SA
17 ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL.ŻEGAŃSKA 17
03 1090 1753 0000 0000 7404 9451

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego z 17 kwietnia 2013 r.

http://www.mf.gov.pl

 

W związku z informacjami Komisji Nadzoru Finansowego o niejednolitym podejściu biegłych rewidentów przy wykonywaniu audytu zewnętrznego (audytu otwarcia w SKOK), Komisja Nadzoru Audytowego, popierając stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące interpretacji wybranych zagadnień prawa bilansowego – uzgodnionej z Ministerstwem Finansów, zobowiązała zarządy SKOK oraz biegłych rewidentów do uwzględnienia tej interpretacji przy sporządzaniu oraz badaniu sprawozdań finansowych za 2012 r.

 

W sprawie stanowiska dotyczącego tej interpretacji, KNA podjęła uchwałę, której treść jest podana poniżej. Przekazujemy także komunikat Komisji Nadzoru Audytowego, stanowiący załącznik nr 2 do ww. uchwały.

 

Natomiast informacje dotyczące jednolitej interpretacji wybranych zagadnień prawa bilansowego do stosowania, znajdują się w poniżej umieszczonym załączniku nr 1 do uchwały.

 

Więcej:
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159271/20130424_KNA.pdf

 

© BUK 1998-2014